Vide

 • Skolas vide ir sakārtota, tīra un estētiska.
 • Klasē ir pieejams pilns Montessori sākumskolas materiālu klāsts, kā arī dažāds bērnu pētnieciskajam darbam nepieciešamais aprīkojums (mikroskops, mērglāzes, menzūras, utt.).
 • Klasē ir dažādu mācību priekšmetu didaktiskais materiāls, tai skaitā mākslas, mūzikas un dabaszinību materiāls.
 • Katrs materiāls ir darba kārtībā, pilnā komplektācijā un labā stāvoklī.
 • Materiāli plauktos ir izkārtoti secīgi, tie ir estētiski un gaumīgi noformēti.
 • Skolā ir pietiekami daudz vietas, lai katrs bērns varētu ērti strādāt ar jebkuru materiālu un/vai izritināt „laika lenti”.
 • Mēbeles un interjera priekšmeti piemeklēti tā, lai skolā veidotos mājīga atmosfēra.
 • Mācību darba organizācijā darba lapas un mācību grāmatas tiek izmantotas reti.
 • Skolā bērniem ir pieejams uzkopšanas inventārs (slota, šaufele, lupatiņas, grīdas lupata), lai skolēni patstāvīgi varētu rūpēties par vides tīrību.
 • Skolā ir pieejami dažādi augi, lai veicinātu un papildinātu botānikas apgūšanu.
 • Skolā tiek turēti dažādi dzīvnieki (vēlams pa vienam pārstāvim no katras mugurkaulnieku klases), lai skolēni varētu tos vērot un aprūpēt.
 • Klasē ir neliela bibliotēka ar kvalitatīvām izziņu grāmatām.

Atmosfēra

 • Klasē ir rosīga un darbīga atmosfēra, bez lieka trokšņa un nekārtības.
 • Tiek veicināta un atbalstīta skolēnu vēlme strādāt pie pašu iecerētajiem mācību projektiem.
 • Skolēni bieži strādā nelielās grupās.
 • Skolēniem ir pieejami visi nepieciešamie materiāli, lai strādātu pie individuālajiem projektiem.
 • Skolēni ir priecīgi, zinātkāri un izrāda lielu entuziasmu par savām aktivitātēm.
 • Skolēnu pārvietošanās nav haotiska, tā ir kārtīga un mērķtiecīga.
 • Katra skolēna īpatnības tiek ņemtas vērā –tiek atzīmēti panākumi un sniegts atbalsts pārvarot grūtības.
 • Skolā valda savstarpējas cieņas atmosfēra – starp bērniem, starp pieaugušajiem, kā arī bērnu un pieaugušo starpā.
 • Skolas kolektīvā valda pieklājība.
 • Skolēni regulāri dodas izpētes ekskursijās ārpus skolas telpām.
 • Skolas vide skolēniem fiziski, emocionāli, sociāli un intelektuāli droša.
 • Tā ir pozitīva vieta, kur tiek atbalstīts un ievērots katra skolēna mācību stils un vajadzības.
 • Mācību process ir dinamisks, stimulējošs un aizraujošs.
 • Mācību process izvirza augstas prasības, rosinot katru skolēnu sasniegt maksimālo.
 • Mācību procesā netiek pielietotas ne balvas, ne sodi.
 • Mācību process tiek organizēts tā, lai bērni netraucēti strādātu vismaz 3 stundas dienas pirmajā pusē un 2-3 stundas pēcpusdienā.

Skolēni

 • Skolēni ir sadalīti jaukta vecuma klasēs – 1.- 4. klase stādā kopā.
 • Vēlams, lai katrs skolēns visu laiku no 1. līdz 4. klasei pavadītu vienā Montessori klasē.
 • Spēj paši plānot savu darbu un izvēlēties nodarbi.
 • Spēj koncentrēties darbam, materiālus lieto rūpīgi, uzmanīgi un adekvāti.
 • Aktīvi sadarbojas ar skolotāju un klasesbiedriem.
 • Palīdz viens otram mācības, nepieciešamības gadījumā māca viens otru.
 • Bieži strādā grupā, tādējādi attīstot iemaņas veiksmīgai dzīvei sabiedrībā.
 • Rūpējas par vidi un viens par otru.
 • Strādājot ar dažādiem didaktiskajiem materiāliem, skolēni regulāri atkārto apgūto vielu.
 • Patstāvīgi atrod sev projektus un izlemj, cik ilgi viņi pie tiem strādās.
 • Pieraksta un novērtē savu darbu.
 • Patstāvīgi izvēlas darbus, kurus viņi vēlas iekļaut savā portfolio.
 • Regulāri pārskata savu padarīto darbu ar skolotāju, pārrunā darba kvalitāti un saplāno turpmākos darbus.
 • Skolēni brīvi izvēlas savu darbu prezentācijas formas (piemēram, „laika lentes”, grāmatas, plakāti, muzikāls priekšnesums, utt.).

Skolotājs

 • Izrāda entuziasmu, zinātkāri, cieņu, pacietību, humora izjūtu un spēju brīnīties.
 • Piekopj nemainīgu temperamentu un izturēšanās manieri.
 • Vienmēr apstādina negatīvas darbības.
 • Runā skaidri, literāri pareizi un brīvi.
 • Ar savu rīcību vienmēr demonstrē cieņu un pieklājību.
 • Veido klases vidi tā, lai tajā būtu kārtība, un nepieciešamības gadījumā maina to.
 • Sagatavo un uztur vidi.
 • Sagatavo un demonstrē tādus materiālus/prezentācijas, kas atbilst klases skolēnu vajadzībām. Pārsvarā prezentācijas tiek demonstrētas nelielām skolēnu grupām.
 • Prezentē materiālus tā, lai tie atraisa bērnu iztēli un loģisko domāšanu un rosina individuālu vai grupas darbu.
 • Plāno katra bērna mācību darbu gadam, mēnesim un nedēļai. Veicot plānošanu, skolotājs seko, lai katrs skolēns apgūtu visu nepieciešamo mācību vielu.
 • Regulāri novēro katru skolēnu darbībā.
 • Pieraksta savus novērojumus un pasniegtās prezentācijas.
 • Plānojot turpmāko darbu, izmanto pierakstus.
 • Iepazīstina skolēnus ar sabiedrībā pieņemtajām normām.
 • Atkārto prezentācijas, ja tas ir nepieciešams.
 • Regulāri ar katru skolēnu individuāli izvērtē viņa padarīto darbu un saplāno turpmākos darbus.
 • Palīdz skolēniem attīstīt efektīvas konfliktu risināšanas iemaņas.
 • Regulāri uzlabo savu profesionālo kvalifikāciju.
 • Regulāri pārrunā ar vecākiem skolēnu progresu.
 • Palīdz vecākiem iepazīt un saprast Montessori pedagoģiju.

Skolotāja palīgs

 • Palīdz sagatavot un uzturēt klases vidi.
 • Palīdz skolēniem ievērot klases noteikumus.
 • Apstādina negatīvu uzvedību un novirza skolēnu enerģiju uz pozitīvām darbībām.
 • Ar savu rīcību demonstrē cieņu un pieklājību.
 • Izmanto skaidru, precīzu un literāri pareizu valodu.
 • Runā klusi un mierīgi.
 • Vēro skolēnus, dalās ar saviem novērojumiem ar skolotāju.
 • Atbalsta skolēnu patstāvību un rosina viņus savstarpēji sniegt palīdzību.
 • Pavada bērnus ekskursijās un citās aktivitātēs ārpus skolas teritorijas.
 • Rūpējas par skolēniem ēdienreižu un pēcpusdienu laikā.
 • Palīdz skolotājam citos gadījumos.

Informācijas avots: http://www.montessoriqualityassurance.ca/elementarydetails.html